Bourgas, Regional Library 'P.K.Yavorov' Information centre


Област

 
БУРГАСКА ОБЛАСТ

Областна администрация


        Територия - 7 747 939 дка
        Население - 427 152 души
        Административен център - град Бургас.
        13 общини с 257 населени места.

         Географска характеристика:
Бургаска област е с най-голяма територия, разположена в югоизточната част България. Бургаската низина, Черноморското крайбрежие, източните части на Стара планина и българският дял на Странджа планина характеризират релефа на областта.
        Черноморското крайбрежие е разчленено, със силно вдадени в морето носове и полуострови ( Емине, Маслен нос, Несебърски п-в, Поморийски п-в ). Пясъчните плажове при Несебър, Созопол и р.Ропотамо са просторни, дребнозърнести с широки дюни. В тази част на крайбрежието има 5 малки острова - св. Анастасия, Св. Иван, Змийски остров", "Св. Петър" и "Св. Кирик". На север, в южните склонове на Стара планина се издига най-високият връх Калето. В границите на областта се разкриват докамбрийски и палеозойски метаморфни скали, различни видове варовици, варовито-глинески седименти. Полезните изкопаеми са разнообразни: медни, железни и титанови руди, мрамори, варовици, българити, кафяви въглища и глини.
         Северозападно от Бургас се намира един от най-старите минерални извори в България с температура 41,5 градуса. В Атанасовското и в Поморийското езеро се добива сол, а по дънните им части и край Бургас има богати находища на лечебна кал.
     Климатът в северните части на областта е преходноконтинентален, а в южните - преходносредиземноморски. Температурите на въздуха и водата, големият брой слънчеви дни и ниската степен на валежите дават възможност за отдих на открито през четирите месеци - от юни до септември. Черно море не е замърсено за разлика от други морски басейни в Европа, водите му не са толкова солени и в тях няма опасни животински видове и растения.
Ропотамо          Реките които текат през територията на Бургаска област са къси и почти всички се вливат в Черно море - Ропотамо, Хаджийска река, Велека, Караагач, Дяволска река, Резовска река или в Бургаското и в Мандренското езеро - Айтоска, Русокастренска, Средецка, Факийска. Около Бургаския залив са лиманните езера - Атанасовско, Бургаско, Мандренско, Поморийско.Велека
         Естествени гори, главно широколистни (дъб, габър, бук) се срещат в Странджа и Източна Стара планина. Край реките Велека и Ропотамо са образувани лонгози. За опазване на уникалната растителност в края през 1995 г. върху площ 116 136,2 ха във вътрешна Странджа е обявен Народен парк "Странджа". През различно време от миналото до днес са обявени резерватите Силкосия - 396,5 ха, Узунбуджак(Лопушна) - 2529,6 ха, Витаново - 1112,4 ха, Средока - 607,8 ха, Тисовица - 749,3 ха.
          Растителността като природна даденост създава специфичен здравословен пояс и микроклимат върху територията за отдих, което я прави обект за селски и познавателен туризъм, особено горите по реките Ропотамо и Велека, природните резервати. Горите в Странджа и Сакар планина създават благоприятни условия за ловен туризъм - един от най-доходните видове туризъм.
          Икономическа характеристика: В Бургаска област се формира 5,22% от брутния вътрешен продукт за страната. В нейната икономика водещо място заема промишлеността. Тя е многоотраслова. Застъпени са почти всички промишлени отрасли. Някои от промишлените производства са единствени или определящи за страната: светли и тъмни нефтопродукти, химически влакна, пластмаси и други химически изделия, корабостроене, вентилационна и пречиствателна техника, товарни вагони, рибоконсервна промишленост и др. Като структуроопределящи отрасли на промишлеността се очертават:
  • химическа и нефтопреработваща, на която се падат 70% от обема промишлена продукция;
  • хранително-вкусовата и винопроизводство - 12,2%;
  • производството на електроенергия и топлоенергия - 3,6%;
  • текстилна промишленост - 2,4% и др.
          Област Бургас се отличава с висока степен на индустриализация. Туризмът, Скалист брягселското стопанство и транспортът допълват икономическата й характеристика. Наличието на важни природни фактори са с важно стопанско значение. Такива са: полезните изкопаеми, почвеното разнообразие, плажните ивици по Черноморското крайбрежие, термоминералните извори, рекреационните условия в планинската част на об ластта. С изградената туристическа инфраструктура и с наличния туристически ресурс, само по Южното Черноморско крайбрежие, Бургаска област заема важно място в националната икономика.
        Забележителности: Бургаска област обхваща изключително разнообразни природни дадености, ценни археологически богатства и културно-исторически паметници. Тук се намират 4 от природните резервати с международно значение - Узунбоджак, Силкосия, Ропотамо и Атанасовско езеро. Сред природните забележителности е заливът Алепу. За защитени местности са определени устието на р. Велека, езерото Вая и Пода, които са пунктове за наблюдение на птици.В областта се намират архитектурния резерват с. Бръшлян и фолклорния резерват - с. Българи.
Църквата Пантократор  - Вседържител – Несебър        Бургаски регион се характеризира и с богато културно - историческо наследство. През епохата на античността тук се развиват 4 главни икономически, политически и културни центрове, разположени по крайбрежието - Месембрия, Анхиало, Дебелт и Аполония. Хилядолетната човешка култура е оставила безценни архитектурни паметници: разкопки на антични градове, тракийски светилища и гробници, долмени, уникални паметници на културата - църкви и манастири.
Куполната гробница в ПомориеВъзстановената стена на  старата църква в Созопол
 
 


          Изключително богат е фолклорът на странджанския край с обреди и обичаи. В селата Българи, Бродилово и Кости се е съхранил езическият ритуал на жертвения танц на нестинарките, молещи за опрощение, изгаряйки злато в огъня, танцувайки върху огнена жарава с високо вдигната икона на светците Константин и Елена.Източник: Регионална библиотека П.К.Яворов, гр.Бургас - културно информационен център86
http://www2.burglib.org