Bourgas, Regional Library 'P.K.Yavorov' Information centre


Проект "Глобални библиотеки"

       В края на 2009 година 21 библиотеки в Бургаска област бяха одобрени и продължиха участието си по проекта „Глобални библиотеки“, финансиран от фондацията на Бил и Мелинда Гейтс. Регионалната библиотека „П.К. Яворов“ е със статут на обучителен център, който ще преследва основната цел – библиотеките да се превърнат в информационни средища, чрез тях да бъде осигурен достъп до интернет и в най-отдалеченото кътче на страната.


На 2 декември 2010 г. бе  открит информационният център на Регионална библиотека "П.К.Яворов" - Бургас.      На 15 ноември 2010 г. започна доставката и инсталирането на компютри и периферна техника по Програма „Глоб@лни библиотеки – България”. Общо 455 обществени библиотеки: 410 читалищни, 27 регионални, 12 градски и 6 общински от всичките 234 общини в страната са включени в Етап 2009 г. на програмата. 105 от библиотеките са разположени в населени места под 1000 души. След доставката и инсталирането на техниката, обществените библиотеки ще предоставят безплатен достъп до интернет и ползване на компютри за своите потребители. Така библиотеките ще увеличат потенциала си на обществени и информационни центрове, приобщавайки хората към ресурсите на глобалното информационно общество. Библиотеките ще обогатят услугите, които предоставят и ще се превърнат в места за учене през целия живот, където се придобиват нови знания и умения и се развива дух на предприемачество; в средища за развитие и мост за общуване между различни хора и социални групи; в партньори в образованието на деца, ученици и студенти.
       Местните общности ще имат възможност да създават електронно съдържание, чрез което да съхранят местните културни традиции и обичаи; да вземат решения на базата на информиран избор; да участват пълноценно в политическия и социален живот; да развиват творческия си потенциал и съхранят културната си идентичност.

Ключови партньори и членове на Управителния съвет на програмата са:


Министерство на културата (МК)
- водеща организация, представлявана от Министъра / Заместник-министъра на културата;


Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)
, представлявано от Министъра/ Заместник-министъра на МТИТС;


Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА), представлявана от Председателя на ББИА;


Национално сдружение на общините в Република България (НСОРБ), представлявано от Председателя на НСОРБ;Програма на ООН за развитие (ПРООН)
- изпълнителна агенция, обща управленска подкрепа, подкрепа по изпълнението и техническа помощ, представлявана от Постоянния представител на ПРООН.

      „Глоб@лни библиотеки – България” е съвместна инициатива на Министерството на културата и Програмата на ООН за развитие и се финансира с 15 милиона щ.д. грант от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс", дарение на софтуерни продукти на стойност 6 милиона щ.д. от Майкрософт и насрещно финансиране на стойност 29 милиона щ.д. от централния и местните бюджети в България.
      В етапа 2009 - 2010г. от Бургаска област са включени 20 обществени библиотеки. Регионална библиотека „П.К.Яворов” е определена за обучителен център и получава най-големия пакет от компютърна техника. Останалите читалищни библиотеки са следните:

Община Айтос
1. НЧ “Васил Левски” гр. Айтос
2. НЧ “Пробуда” с. Пирне
Община Бургас
3. РБ „П. К. Яворов”
4. НЧ “Св.Св.Кирил и Методий”
5. НЧ “Съгласие” гр. Българово
Община Камено
6. НЧ “Пробуда” с. Константиново
Община Карнобат
7. НЧ “Димитър Полянов” гр. Карнобат
Община Малко Търново
8. НЧ “Просвета” гр. Малко Търново
Община Поморие
9. НЧ “Светлина” гр.Поморие
10.НЧ “Поука” с.Горица
Община Приморско
11. НЧ “Виделина” с. Веселие
Община Руен
12. НЧ “Пробуда” с. Добра поляна
13. НЧ “Просвета” с. Люляково
Община Созопол
14. НЧ“Отец Паисий” гр.Созопол
15. НЧ “Изгрев” с.Равна гора
Община Средец
16. НЧ “Пробуда” гр. Средец
17. НЧ “Светлина” с.Дебелт
Община Сунгурларе
18. НЧ “Просвета” гр Сунгурларе
19. НЧ “Васил Левски” с.Прилеп
Община Царево
20. НЧ “Георги Кондолов” гр.Царево

Етап 2010 – 2011 г.

    До 2013 година 900 обществени библиотеки от цялата страна ще бъдат включени в програмата и 3000 библиотекари ще бъдат обучени в компютърни умения, библиотечен мениджмънт, предоставяне на модерни библиотечни услуги и умения за работа с граждани и общности.
    352 обществени библиотеки от 195 общини на страната сa одобрени за включване във втората фаза (Етап 2010) на Програма „Глоб@лни библиотеки - България". Изборът на библиотеки за Етап 2010 се основава на система от показатели, свързани с дейността на библиотеката, както и на демографски и социално-икономически фактори. Водещи принципи при съставянето на списъка от библиотеки са да се обхванат различни типове населени места, като същевременно се постигне равномерно географско покритие, да се намери баланс между броя на потребителите на библиотечни услуги – от една страна и потребностите на по-малките населени места – от друга.
    За Етап 2010 кандидатури подадоха 740 библиотеки от 214 общини. Формулярите за кандидатстване бяха подадени от общините, с което местните власти декларираха дългосрочен ангажимент към изпълнение на целите на програма „Глоб@лни библиотеки - България”. За този етап от Бургаска област са одобрени 14 читалищни библиотеки.
    През 2011 г. предстои последният, трети етап за попълване на общия брой от 900 целеви библиотеки.
   

    Приемственост
   

    Фондация „Глобални библиотеки - България”е учредена през 2013 г. като неправителствена организация в обществена полза. В настоятелството влизат Министерство на културата, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национален дарителски фонд „13 века България”, Националното сдружение на общините в Република България, Българската библиотечно-информационна асоциация и Съюза на народните читалища. Тя е  приемник на целите и рeзултатите на Програма “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”, изпълнявана в България в периода 2009 – 2013 г., след предоставено финансиране от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ – САЩ.

Източник: Регионална библиотека П.К.Яворов, гр.Бургас - културно информационен център86
http://www2.burglib.org