Bourgas, Regional Library 'P.K.Yavorov' Information centre


Община

Община Бургас
Община Бургас
   Община Бургас е разположена в най-източната част на страната. На изток граничи с Черно море, като опасва най-големия залив в Черно море Бургаският залив /с ширина 10 – 12 км и дълбочина 10 – 12 м/, на север – с община Поморие, на запад - с община Камено, на северозапад – с община Айтос, на юг – с община Созопол, на югозапад – с община Средец.
   Площта на община Бургас възлиза на 513 612 дка. Земеделските територии са 320 261 дка и са важен потенциал за селското стопанство.Териториите на водните площи и водните течения възлизат на 79 861 дка. На трето място по големина са териториите на населените места и другите урбанизирани територии - 60 11 дка.
   Територията на община Бургас е предимно равнинна. Тя обхваща част от Бургаската низина. Височините Върли бряг /209 м/ са най - високата точка в общината. Бургаското крайбрежие е характерно с голямата разчлененост на бреговата линия и обширен морски терасен комплекс, който достига на ширина до 20 км.
    В близост до морския бряг са локализирани лиманните езера Бургаско, Атанасовско и Мандренско, като последното е превърнато в язовир. През територията на общината протичат реките Айтоска и Чакърлийска. Тук са и Бургаските минерални бани, които в съчетание с лечебната кал на Атанасовското езеро са голям потенциал за балнеолечение.
   Община Бургас е разположена в сърцевината на уникални природни забележителности. В близост до морския бряг е резерватът “ Атанасовско езеро”, включен в Римската конвенция. Установени са 310 вида птици, от общо 400 вида в България. От голямо орнитоложко значение са защитените местности “Пода” и “Устие на р. Изворска”, където са установени 231 вида растения, 168 вида безгръбначни, срещат се застрашени видове със световно значение. Защитената местност “Вая” представлява западната част на Бургаското езеро, включено в списъка на орнитологично важните места в Европа.
Атанасовското езеро   Общината попада в континентално - средиземноморската климатична област, като характерът на климата й се определя от близостта на Черно море, както и от специфичните природни условия /лиманните езера/ и високата преграда на Стара планина от север. Средната годишна температура е около 12,8° С. Годишната температурна амплитуда се колебае между 19 и 21 градуса. Средната януарска температура е + 2 - 3° С, а средната юнска е в границите на 21°-24°С. Средната продължителност на слънчевото греене е значителна - възлиза на 2330 часа.
  Валежите са предостатъчни. Годишната сума варира в границите на 470-600 мм, при средно за страната 682мм. Преобладаващите ветрове са източните - североизточните. Характерен вятър е бризът, който се появява през топлото полугодие. Бризовата циркулация има изключително въздействие върху климата.
     На територията на общината се добиват кафяви каменни въглища - функционира м. Черно море с капацитет 1 млн.т. годишно. В района на гр. Бъргарово са разкрити т. нар. "българити" с приложение основно в строителството. На този етап те не се експлоатират.

Източник: Регионална библиотека П.К.Яворов, гр.Бургас - културно информационен център86
http://www2.burglib.org