Bourgas, Regional Library 'P.K.Yavorov' Information centre


Такси

ТАКСИ

                                                                       УСЛУГИ В РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА “П. К. ЯВОРОВ” –   БУРГАС

2017 година

1. Регистрация на читатели за една година:  
- деца от 7 до 14 г.
1.00 лв
- ученици, студенти, пенсионери
2.00 лв
- всички останали
5,00 лв.
- еднократно ползване на читалните /без годишна регистрация/
0,50 лв
- ползване на читалните за срок от една седмица
1,00 лв.
2.Изработване на писмени библиографски справки
2.1.Тематични
 
ползване на първични библиографски източници, база данни и интернет
 
 - до 5 г.
20,00 лв.
 - до 10 г.
30,00 лв.
 - над 10 години (по договаряне, но не по-малко от 40,00лв.)
40,00 лв.
 - използване на готова справка
3,00 лв.
2.2.Библиографски и фактографски
 
- чрез справочник /библиография/ и интернет
1,00 лв.
- чрез преглеждане де визу на Държавен вестник /книговезко тяло/ 1/2 от сумата се заплаща предварително
 3,00 лв.
3.Ползване от читатели на:
- Държавен вестник до 1965г. за книговезко тяло
1,00 лв.
- краеведски пощенски картички до 1965г. на албум /недигитализиран/
2,00 лв.
- копие на електронен или книжен носител на пощенска картичка
  1,00 лв.
4.Компютърни услуги
4.1.Компютърна разпечатка - на 1 страница
0,20 лв.
4.2.Сканиране /до 5 стр./ от библиотечен документ
 
- формат А4 - 1 стр.
0,20 лв.
- формат А3 - А1, 300 dpi, формат jpg, без обработка до 10 копия
1,00 лв.
- обработка на файл /сканирано копие/
1,00 лв.
4.3.Прехвърляне на информация /само с консумативи от библиотеката/
 
- на CD
1,50 лв.
- запис от видеокасети
6,00 лв.
- запис от грамофонна плоча, CD, DVD
6,00 лв.
При заявка на писмена справка се внася депозит от 25% от стойността, който се приспада от цялостното оценяване на справката. Срок на изпълнение на заявката - 1 месец. За бързи услуги /1 седмица/ заплащането се завишава с 25%. В случаите когато се използват други библиотеки и организации като съизпълнители, потребителите заплащат услугите по утвърдения ценоразпис на изпълняващата организация.

5.Ползване на зала
50,00лв.
 За учебни заведения и общински структури - без такса.
 
6.Ксероксни услуги с ДДС
- едностранно копиране А4
0,10 лв.
- двустранно копиране А4
0,15 лв.
- едностранно копиране А3
0,20 лв.
- двустранно копиране А3
0,35 лв.
- 3D принтиране
0,35 лв./грам

Източник: Регионална библиотека П.К.Яворов, гр.Бургас - културно информационен център86
http://www2.burglib.org